ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภักดี มากจุ้ย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรวดี ชื่นเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปราญปริยา อินทร์สุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวผัลย์ศุภา ต้องกระโทก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2