ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปกรณ์ เลิศเสม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวคณิตตา พงษ์หิรัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิรันตรี อาจเอื้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายปัญณธร เพ็งยอด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเฉลิมวุฒิ แสงทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1