ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชลรวี อ้นอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศิริวรรณ วนาพันธพรกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1