กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชลรวี อ้นอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริวรรณ วนาพันธพรกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2