ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิทธิพร เทพนาคิน
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายตฤณวัฒน์ คงสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2