กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสิทธิพร เทพนาคิน
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายตฤณวัฒน์ คงสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1