ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา กุตอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจารุภา หงษ์เผือก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายภราดา แสงสว่าง
ครู คศ.1