กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกาญจนา กุตอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 089-6425567
อีเมล์ : krukanjana154@gmail.com

นายภราดา แสงสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0616524191
อีเมล์ : Paradasangsawang@gmail.com