ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอลิสา วรรณวิจิตร
ครู คศ.1

นางสาวนิชรัตน์ ทะจะกัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวระพีพรรณ เพลิดเพลิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนัสตยา โยเหลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1