กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนัสตยา โยเหลา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0986295771

นางอลิสา วรรณวิจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนิชรัตน์ ทะจะกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวระพีพรรณ เพลิดเพลิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0946126963

นางสาวกุลจิรา สุขะตะวิจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0931367397

นายปัญณธร เพ็งยอด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 098-7485282
อีเมล์ : punnathorn@wcmk.ac.th

นายเฉลิมวุฒิ แสงทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1