ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเมธิณี เนื้ออ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีชุติชล ทรวงกำเนิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายอุเทน แป้งนวลดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3