กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีชุติชล ทรวงกำเนิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 083-4856875
อีเมล์ : mim_keng@hotmail.com

นางสาวเมธิณี เนื้ออ่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายอุเทน แป้งนวลดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1