ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา ศรีชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยุวดี มีสมพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายฐกร ยศมาภัทรชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2