ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
 ชั้น  เพศชาย  เพศหญิง  รวม  
 ม.1/1 17 18 35  
 ม.1/2 17 18 35  
 ม.2/1 14 19 33  
 ม.2/2 16 15 31  
 ม.3/1 13 12 25  
 ม.3/2 13 14 27  
 ม.4/1 6 26 32  
 ม.4/2 23 23 46  
 ม.5/1 5 21 26  
 ม.5/2 16 0 16  
 ม.6/1 6 20 26  
 ม.6/2 11 4 15  
รวม 157 190 347  

(อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561)